Riigikohtu lahend nr 3-2-1-135-16 Viidatud 21.12.2016.a. tehtud Riigikohtu lahendis käsitletud asjaolude kohaselt kasutas kostja vend kostja identiteeti, omades kostja nõusolekul […]

03.06.2021.a. on Riigikohus teinud lahendi tsiviilasjas nr 2-19-5601, millega on kokkuvõtvalt käsitlenud võlatunnistuse olemust, sellele kohalduvat seadust ning andnud vastavatele […]

Pärimine toimub üldõigusjärgluse põhimõtte alusel. Pärand hõlmab PärS § 2 ja § 130 lg 1 kohaselt pärandaja vara ehk tema õigusi ja kohustusi, välja arvatud neid, mis seadusest tulenevalt või oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga ega saa pärijatele üle minna. Pärandi avanemisel läheb pärand PärS § 4 lg 1 ja § 130 lg 1 kohaselt pärijale või pärijatele üle tervikuna.

Märtsis 2018 purunes Tallinna kortermajas ühe korteri vannitoas küttesüsteemi tagasivoolutoru (käteräti kuivatamise siugtoru) liitmik ja veeuputuse tagajärjel sai kahjustada alumine korter. Ekspertiisi hinnangul loksus toru lahti tualeti kasutamisel, sest toru ja tualettpott asusid lähestikku. Omaniku väitel seisis aga korter juba aastaid tühjana.

TMS § 131 lg 2 lubab kohtutäituril erandjuhtudel sissenõude pööramist muidu arestimisele mittekuuluvatele sissetulekutele nagu töövõimetoetus ja seadusel põhinev elatis. Riigikohus on 20.03.2019.a. selgitanud sellise õiguse kohaldamise lubatavust.

Seonduvalt 12.02.2014.a. tehtud Riigikohtu lahendiga asjas 3-3-1-97-13 ja hilisemate lahenditega teistes haldusasjades muutus ka maksuhalduri poolne päritud vara müügi maksustamine tulumaksuga.

17.11.2010.a. võttis Riigikogu vastu „Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse“, mis jõustus 05.04.2011.a. Nimetatud seaduse §§-dega 45 ja 49 muudeti ka […]

Alates 01.01.2022.a. hakkas kehtima Perekonnaseaduse muudatus, mis oluliselt muutis ülalpidamisenõude suuruse arvestamise, sh elatise suurendamise ja vähendamise seaduslikke aluseid. Nimetatud […]