Tegevusvaldkonnad

 • Konsultatsioon ja esindamine perekonnaõiguses kohtuväliselt ja kohtus – elatis, hooldusõigus, eestkoste, abielu lahutamine, ühisvara jagamine jne.
 • Konsultatsioon ja esindamine tööõigusalastel läbirääkimistel ning vaidlustes töövaidluskomisjonis ja kohtus – töötasu nõudmine, töölepingu ebaseadusliku ülesütlemise tuvastamine jm. tööõigusalased vaidlused
 • Võlaõiguses (konsultatsioon ja lepinguline esindamine kohtus ning kohtuväliselt):
  • lepingulised suhted – laenuleping, kinkeleping, müügileping, üürileping, töövõtuleping, käsundusleping, agendileping, maaklerileping, veoleping, hoiuleping, tervishoiuteenuse osutamise leping jms.
  • lepinguvälised suhted – lepinguvälistest õigusrikkumistest tekkinud õigussuhted (deliktid), lepinguväline õigusvastaselt kahjutekitamine ja tekitatud kahju hüvitamine, sh suurema ohu allikaga, näiteks, liiklusvahendiga kahju põhjustamine, käsundita asjaajamine, alusetu rikastumine jne.
 • Asjaõiguses – omandi ja valduse kaitse hagid, omandi ja valduse rikkumise kõrvaldamise hagid, heauskne ja pahauskne valdus, kaasomand ja kaasomanike vahelised vaidlused, kinnistusraamatu ebaõiged kanded, naabrusõigused ja keelatud mõjutused, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus, reaalkoormatised, hoonestusõigus, pandiõigus, hüpoteek jne.
 • Pärimisõiguses – pärijate vahelised vaidlused, testament ja selle vaidlustamine, sundosa nõue, pärimisleping, annak, pärandi valitsemine, pärandi hooldamine, pärandi pankrot jms.
 • Täitemenetlusõiguses – konsultatsioon ja esindamine suhetes kohtutäituriga, kaebused kohtutäituri tegevuse peale, sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi jne.
 • Äriõiguses – äriühingute asutamine, lõpetamine ja likvideerimine, osanike vahelised suhted ja nõuded, võlausaldajate õigused äriühingu juhatuse vastu, juhatuse liikmete ja osanike vastutus, äriseadustikust tulenevad muud nõuded.
 • Kindlustusõiguses – konsultatsioon ja esindamine kindlustusvaidlustes, kindlustuslepingu analüüs ja nõustamine selle sõlmimisel, nõuded kindlustusandja vastu, kindlustushüvise nõuded, regressinõuded jne.
 • Maksuõiguses ja haldusõiguses – tegemist on sisuliselt õigussuhetega haldusorganite ja eraisikute vahel, haldusorganiks võivad olla maksuamet, keskkonnaamet, toiduamet vms., aga samuti riik, kohalik omavalitsus või muu ametiasutus, nõustamine maksuõiguses ja esindamine maksude vaidlustamisel kohtus, esindamine maksumenetluses jms.
 • Pankrotiõiguses – konsultatsioon ja kohtulik esindamine pankrotimenetluses, pankrotimenetluse algatamine, füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetlus jne.
 • Kriminaalõiguses ja väärteomenetluses klientide kaitsmine ja konsultatsioon, sh kaitsmine liikluses toimunud väärteo- ja kuriteomenetlustes, kaitsmine politseis eeluurimisel ja kohtuliku uurimise käigus.