UUDISED SEADUSANDLUSES

NÕUETE AEGUMISE LÜHENEMINE 10-LE AASTALE

17.11.2010.a. võttis Riigikogu vastu „Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse“, mis jõustus 05.04.2011.a. Nimetatud seaduse §§-dega 45 ja 49 muudeti ka vastavalt Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) ja Võlaõigusseaduse (VÕS), TsÜS ja Rahvusvahelise eraõiguse seaduse (ReS) rakendamise seadust (RakS).

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 157 lõike 1 uue redaktsiooniga asendati jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tuleneva nõude 30-aastane aegumistähtaeg 10-aastase aegumistähtajaga.

VÕS, TsÜS ja ReS RakS § 9 lg 4 näeb uues sõnastuses välja järgmine: „Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 157 lõikes 1 aegumise kohta sätestatut kohaldatakse ka enne 2011. aasta 5. aprilli tekkinud aegumata nõuetele. Kui enne 2011. aasta 5. aprilli kehtinud tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 157 lõike 1 kohane aegumistähtaeg lõpeks varem kui käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud tähtaeg, siis kohaldatakse aegumisele enne 2011. aasta 5. aprilli kehtinud tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 157 lõiget 1.“

Märkus – 21.03.2016.a. hakkas kehtima enne 01.märtsi 2011.a. asemel enne 5.aprilli 2011.a.

Teisisõnu, nõuded, mis tulenevad jõustunud kohtuotsustest, kohtulikest kokkulepetest ja muudest täitedokumentidest ning mis on jõustunud varem kui 05.04.2011.a., on peale 05.04.2021.a. aegunud. See ühtlasi tähendab, et nende nõuete osas peab lõppema igasugune täitemenetlus või muu sissenõudmine.